Pregledi

Citološki pregled (Papanicolau – Pap test)

Citološki pregled (Papanicolau – Pap test) je mikroskopski pregled ćelija uzetih sa prednje i zadnje usne egzocerviksa i iz kanala grlića materice koje se na poseban način boje. Četkicom se pravi razmaz na pločici koji se fiksira a potom boji. Pored ovog načina na pločici danas se radi PAP test na tečnoj podlozi, gde se uzete ćelije smeštaju u posudu sa tečnošću za  konzerviranje, umesto što se razmažu po mikroskopskom staklu. Preporuka je da se Pap test kombinuje sa kolposkopijom jer se tada postiže znatno veća pouzdanost čak do 98% i da ove dve metode predstavljaju metode izbora za otkrivanje malignih i premalignih promena grlića. PAP test i kolposkopski pregled treba raditi jedanput godišnje.

Kolposkopija

Kolposkopija je specijalan pregled koji se vrši pomoću jednog optičkog instrumenta sa mogućnošću uveličavanja posmatranih polja kako bi se dobila sto tačnija slika. Kolposkopom se vrši pregled grlića materice, vagine i spoljnih genitalnih organa.  Osnovni zadatak kolposkopije je da  vidi promene koje se ne mogu videti golim okom i da se tačno opišu mesta na egzocerviksu odakle  će se uzeti ciljana biopsija za patohistološku analizu. Pri kolposkopiji grlić se najpre premazuje sa 3% sirćetnom kiselinom koja promene čini vidljivijim. Potom se grlić boji Lugolovim rastvorom gde se obično patološka polja ne oboje jodom.  

Biopsija

Biopsija je uzimanje isečka sa sumnjivih mesta pod kontrolom kolposkopa, koji se potom šalje u patohistološku laboratoriju radi mikroskopskog pregleda i utvrđivanja prave i definitivne dijagnoze. Biopsija se može raditi, kleštima , laserom ili radiotalasima. Danas se najviše koriste radiotalasi koji istovremeno seku tkivo  I vrše hemostazu te šivenje nije potrebno. Pošto je intervencija gotovo bezbolna nije neophodna opšta anestezija već  se intervencija radi u lokalnoj anesteziji.

Ekspolarativna kiretaža

Eksplorativna kiretaža  je uzimanje materične sluznice na isti način kako se vrši prekid trudnoće i dobijeni materijal se šalje u patohistološku laboratorije u cilju mikroskopskog pregleda i utvrđivanja prave i definitivne dijagnoze. Radi se u dijagnostične I terapijske svrhe. Dijagnostička ekspolorativna kiretaža se najčešće radi kod obilnih I neredovnih krvarenja, kod krvarenja u menopauzi, kod sumnje na malignitet, kao i kad se ultrazvukom vide promene unutar materice. Terapijska eksplorativna kiretaža je radi kad treba zaustaviti jako krvarenje, najčešće posle spontanog pobačaja, kod endometrialnih polipa ili manjih mioma unutar materice..

Histopatološki pregled

Histopatološki pregled  označava mikroskopski pregled svih vrsta materijala koji se dobijaju biopsijom, polipektomijom, eksplorativnom kiretažom, a koji se na poseban način priprema za taj pregled. Na taj način dobijamo konačnu dijagnozu poslatog materijala. Nakon toga se sprovodi lečenje koje je uspešnije što je promena otkrivena ranije.

Scroll to Top